Basisschool

Ambities, doelen en beoogde resultaten

Goed onderwijs voor alle kinderen. Aandacht voor taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en gezondheid. We willen ons meten met het gemiddelde resultaat van de scholen in Nederland.

Daarvoor zijn goed opgeleide en bekwame professionele medewerkers nodig. Er is ambitie om te ontwikkelen en daar bieden we ruimte voor.

Er is een veilige, uitdagende omgeving.

Monitoren kwaliteit en uitvoering

De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en legt verantwoording af aan de besturen. Om de kwaliteit te monitoren worden er groepsbezoeken afgelegd door directie en teamleiders. Er worden elk jaar functioneringsgesprekken gehouden en eens in de vier jaar is er een beoordeling.

Er is een duidelijke en evenwichtige taak/urenverdeling die elk jaar weer opnieuw wordt besproken en vastgesteld. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd.

Voor de kinderen maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. Er zijn ook methode gebonden toetsen en algemene toetsen die in de verschillende leerjaren worden afgenomen. Deze toetsen worden door medewerkers in samenwerking met de internbegeleiders geanalyseerd. Samen met de rapporten geeft dit een goed beeld van de ontwikkeling van het individuele kind, maar ook van de groep en het onderwijs in zijn totaliteit.

De jongste kinderen worden met het instrument KIJK geobserveerd. Bij elk kind wordt gekeken wat er wordt beheerst en waar nog extra aandacht voor nodig is. Zit wordt digitaal geregistreerd. Ook de dagopvang en de peuterleerplek gebruiken het instrument KIJK.

Er zijn 2 Intern begeleiders binnen de school die voortdurend in gesprek zijn met leerkrachten, ouders en deskundigen om ondersteuning te bieden waar nodig. Zij houden in de gaten of het geboden onderwijs (nog) passend is voor het kind.

Waarderen van de resultaten

Goed doorgesproken resultaten zorgen voor nieuwe plannen of bijstelling van de vastgestelde plannen. Deze plannen kunnen op individueel-, groeps- en/of schoolniveau liggen.

Vaste overlegmomenten gaan over de kwaliteit van ontwikkelen en wat er nodig is om dit voortdurend hoog te houden. De ambities en doelen worden beschreven in een jaarplan en 4 jaarlijks schoolplan. Alle afspraken worden vastgelegd.

Er is voor ouders, leerkrachten en kinderen jaarlijks een enquĂȘte waarin het welbevinden aan de orde komt. Hierin kunnen ook tips en vragen genoteerd worden.

Leren, verbeteren en verantwoorden

De intentie om de kinderen en jezelf te ontwikkelen maakt dat we alles in het werk stellen om dat te doen slagen.

We informeren en bevragen. We zijn nieuwsgierig en kritisch. We geven onze mening en zijn respectvol. Altijd op zoek naar wat nodig is om verder te komen. We weten waarvoor we het doen en kunnen ten alle tijden uitleg geven over wat we doen en waarom.

We zoeken hierbij gezamenlijk naar passende ondersteuning voor kinderen, medewerkers en ouders. Dit kan in de vorm van een externe opleiding, training of coaching. We kunnen ook elkaar ondersteunen op een studiedag of tijdens themabijeenkomsten en gesprekken.

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van het aanbod ten behoeve van professionalisering van besturen, de Lucas Academie, begeleidende instanties en inspirerende sprekers.

           

In de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs is er steeds een terugkerende cyclus te ontdekken:

-          We ontwerpen een plan en nemen een besluit

-          We gaan het uitvoeren

-          We checken of het werkt

-          We stellen bij waar nodig en houden het plan in stand (borgen).

 

De Wet op Passend Onderwijs

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH.