Basisschool

Betrokken ouders
Bij de ontwikkeling van een kind is het van belang dat school en ouders samen optrekken. KC Bamboe wil dan ook ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kind betrekken. Uiteraard via voortgangsgesprekken, rapportbesprekingen, informatiebijeenkomsten en inloopochtenden, maar ook zijn er mogelijkheden tot koffieochtenden, huisbezoek, meedraaidagen, verschillende lessen (zoals Nederlands, naailes, fietsles, computercursus, dansles) en een schoolreisje voor ouders. 

Ouders worden via de nieuwsbrieven, informatiegids, ouderavonden en medezeggenschapsraad/ouderraad geïnformeerd en betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Klik HIER voor meer informatie over de medezeggenschap.

Praktische informatie
Alle praktische informatie staat uitgebreid beschreven in de jaarlijkse Schoolgids . Een aantal punten uitgelicht:

Aanmelden
Het aanmelden voor het onderwijs gebeurt met een inschrijfformulier (zie voor inschrijven bij de opvang en voorschool op de betreffende pagina's). Het is gebruikelijk dat de ouders na het maken van een afspraak van de directie uitleg en een rondleiding krijgen. Bij het inschrijven ontvangt u tevens een school/ouderovereenkomst. Hierin beschrijven wij wat wij als school u en uw kind(eren) bieden en wat wij van ouders verwachten.
Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op de pagina Aanmelden

Ouderbijdrage
Onderwijs in Nederland is gratis, de meeste kosten worden door de overheid gedekt. Er zijn echter ook kosten die niet direct verband houden met het onderwijs, maar wel met het speciale karakter van ons Kindcentrum. Daarvoor wordt aan de ouders een vrijwillge bijdrage gevraagd, zodat het kindcentrum evenementen en bijzondere activiteiten kan blijven organiseren. Kijk voor meer informatie, de tarieven en mogelijkheden voor bijvoorbeeld de ooievaarspas in de schoolgids.

Lestijden
De school werkt met een continurooster en het leerkansenprofiel. De lestijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 – 15.00 uur
Woensdag: 08.30 – 12.00 uur

De deur gaat vijf minuten voor lestijd open, de hekken sluiten na aanvang van de lessen.

We verwachten dat u uw kind op tijd komt brengen, maar ook op tijd weer komt halen. Te laat komen werkt storend en zorgt voor onrust. Bij het halen vragen we u even buiten te wachten, om de laatste momenten van de les niet te verstoren. Om zelfstandigheid te stimuleren en drukte te vermijden vragen we u om vanaf groep 5 de kinderen alleen naar de klas te laten lopen.

Aanvragen verlof en als uw kind niet naar school kan
Verlof buiten de reguliere schoolvakantie kunt u – ruim van tevoren – aanvragen bij de directie. Bij de administratie kunt u een formulier krijgen, waarmee u uw verzoek kunt indienen.Voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakantie gelden strikte regels, die de directie nauwgezet volgt. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Uitgebreide informatie over verlof vindt u in de schoolgids.

Als u kind niet naar school kan wegens ziekte vragen we u dit zo spoedig mogelijk (telefonisch) te melden bij de administratie. Tel: 070 3662011.
Vooral bij een besmettelijke ziekte vinden we het fijn dat u dit tijdig doorgeeft, zodat wij dit aan de andere ouders kunnen doorgeven.

Huisregels
Er zijn 5 standaard regels, die makkelijk uit het hoofd te leren zijn:
Op Bamboe is het fijn, omdat je daar jezelf kunt zijn
Bamboe schoon, heel gewoon
Ik, jij, hij, zij, iedereen hoort erbij
Voor alle spullen zorgen we goed, omdat je ze weer gebruiken moet
Buiten spelen vinden we fijn, binnen zullen we rustig zijn

Bij problemen, misverstanden en klachten
Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat iets gebeurt waar u het niet mee eens bent. Uw eerste aanspreekpunt bij vragen, problemen of klachten die te maken hebben met uw kind is de leerkracht. We staan samen voor de ontwikkeling en opvoeding van uw kind en misverstanden kunnen beter direct gemeld worden, zodat we er ook samen weer uit kunnen komen. Mocht u er toch niet uitkomen met de leerkracht, dan kunt u een gesprek aanvragen met directie. De klachtenprocedure en informatie over de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon vindt u in de schoolgids.